Úvod

Tieto Obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru v internetovom obchode Čokoládové pralinky na www.cokoladove-pralinky.sk

Dodávateľ na základe objednávky objednávateľa a za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach zabezpečí realizáciu objednávky a doručenie tovaru.

Objednávateľ uhradí dodávateľovi odplatu za dodanie objednaného tovaru.

Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

Objednávka musí obsahovať meno, priezvisko a adresu príjemcu a fakturačné údaje objednávateľa - meno, priezvisko a adresa.

Ak je objednávateľ firma, musí objednávka obsahovať názov firmy, sídlo, IČO, príp. IČ DPH a adresu dodania ak nie je totožná so sídlom firmy

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak sa mu zdá byť jednanie či vyjednávanie kupujúceho nekorektné. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí 
» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho 
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý 
» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva a dokladu o kúpe 
» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

b) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 10 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

Platobné podmienky

a) Dodávateľ má nárok na platbu za realizáciu objednávky v súlade s objednávkou a týmito obchodnými podmienkami.
b) Platba musí byť zrealizovaná pred termínom doručenia tovaru alebo pri prevzatí tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
c) Platba môže byť zrealizovaná bankovým prevodom alebo vkladom na účet dodávateľa, kreditnou kartou, v hotovosti, prípadne iným spôsobom uvedeným v objednávke. 
d) V prípade, že objednávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie objednávky, dodávateľ má právo objednávku nesplniť.

Poplatky za prepravu a spôsob úhrady

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

Forma dodania

Spôsob úhrady

Hodnota objednávky

Cena

KURIÉR

DOBIERKA + 1€

1 - 30 €

30,01 - 50€

3,90 €

6,- €

nad 50 €

ZDARMA

ROZVOZ TOVARU V PREŠOVE

PLATBA PRI PREVZATÍ

do 50 €

1,00 €

nad 50 €

ZDARMA

ZASLANIE OBLÁTOK NA TORTU POŠTOU DOBIERKA +1€ 1,00 €

OSOBNÝ ODBER V PREŠOVE

PLATBA PRI PREVZATÍ

do 50 €

ZDARMA

nad 50 €

ZDARMA

b) Pri nákupe nad 500,- € môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

c) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

Záruka a reklamácie

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením tovaru, alebo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

d) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

e) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

f) Reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou, na našu adresu: KLODY s.r.o. Mudroňova 13, 080 01 Prešov

Reklamovaný výrobok prevezmeme aj osobne na adrese: KLODY s.r.o. Mudroňova 13, 080 01 Prešov po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle +421 911 940 460

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.